Všeobecné smluvní a provozní podmínky služby Bazárek na portálu www.ZenyproZeny.cz

1) Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní a provozní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují využívání služby Bazárek na portálu www.zenyprozeny.cz uživateli tohoto portálu. Souhlas s těmito Podmínkami je základní a nenahraditelnou podmínkou možnosti využívání služby Bazárek ze strany uživatelů.

2) Základní zásady užívání služby

(podrobně upravené v textu těchto Podmínek)
 1. Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za obsah textů inzerátů ani za charakter či kvalitu prodávaných věcí. Za obsah inzerátů i charakter prodávaného zboží odpovídá výslovně a výhradně inzerující uživatel.
 2. Veškeré vztahy, vzniklé na základě informací uvedených uživateli ve službě Bazárek, jsou pouze dvoustranným úkonem mezi uživateli - prodávajícím a kupujícím. Do těchto vztahů nijak provozovatel nevstupuje ani není odpovědný za jejich obsah a výsledek.
 3. Zakázána je inzerce s komerčním charakterem, nebo inzerce, která by mohla svým charakterem pocit komerce navozovat.
 4. Dovolena je inzerce věcí určených pro novorozence, batolata, děti do 15 let, matky a rodiny s dětmi, nebo věcí, které
 5. souvisí s potřebami této skupiny.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě pochybností či na základě informací od ostatních uživatelů smazat či upravit inzerát, který je v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek, a uživatele, který se proti ustanovením tohoto dokumentu provinil, sankcionovat blokací IP adresy.
 7. Zakázána je inzerce nebo inzertní texty, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, které nabízejí nelegální zboží, které útočí na jiného uživatele, které obsahují rasistické či ideologické sdělení, obsahují hanlivé a urážející sdělení, směřují proti morálce apod. (výčet není taxativní).
 8. Zakazuje se vkládání odkazů do inzerátů, které směřují na konkurenční servery, stránky s erotickým obsahem, reklamní odkazy, odkazy na jakékoliv prodejce zboží či služeb, které budou mít komerční nádech.
 9. Bez souhlasu s těmito Podmínkami není uživatel oprávněn využívat žádných služeb Bazárku.

3) Základní pojmy

Inzerát – text nabídky s popisem prodávané věci s uvedením povinných informací, jako je kontakt, cena apod. Poptávka – text poptávky s popisem zájmu o koupi konkrétně či druhově určené věci. Prodávající – je uživatel portálu www.zenyprozeny.cz, který má v úmyslu prostřednictvím inzerátu na službě Bazárek prodat věc. Kupující – je uživatel portálu www.zenyprozeny.cz, který má v úmyslu prostřednictvím inzerátu na službě Bazárek věc koupit. Provozovatel – je vydavatelství perAspera, který službu Bazárek spolu s portálem www.zenyprozeny.cz provozuje. Věc (zboží) – předmět či zboží, sloužící potřebám novorozenců, batolat, dětí, matek, rodin s dětmi, nebo s jejich potřebami důvodně souvisí.

4) Cíl a náplň služby

Služba Bazárek je inzertní stránka, jejíž naplní a smyslem je možnost zprostředkování kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím. Provozovatel služby tak nevstupuje žádným způsobem do vztahu mezi kupujícím a prodávajícím.

Bazárek se zaměřuje na inzerci věcí a potřeb pro novorozence, batolata, dětí do 15 let, matek a rodin s dětmi.

Inzeráty, které inzerují prodej věcí a předmětů, jejichž charakter neodpovídá stanovenému účelu a určení, nebo jsou v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek, mohou být provozovatelem smazány a uživateli, který se tímto způsobem provinil, může být zablokována IP adresa pro přístup na portál www.zenyprozeny.cz.

V Bazárku je zakázáno inzerovat:
 • zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práv k ochranné známce, vynálezům, průmyslovým vzorům, užitným vzorům), jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti);
 • potraviny všeho druhu a zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel;
 • zboží obsahující pornografii;
 • zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže;
 • zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, dále radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví;
 • jakékoliv chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich;
 • drogy a omamné látky a zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno;
 • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.

5) Práva a povinnosti uživatelů

 • Uživatel, který inzeruje na službě Bazárek výslovně přebírá odpovědnost za text inzerátu, za charakter, kvalitu a určení prodávaných věcí a bere na vědomí právo provozovatele proti němu zasáhnout v případě porušení těchto podmínek.
 • Provozovatel Bazárku není žádným způsobem odpovědný za pravost a pravdivost informací, uváděných v inzerátech uživateli služby, neodpovídá za případné škody vzniklé využíváním informací na Bazárku a neodpovídá ani za kvalitu a charakter inzerovaných věcí.
 • Uživatel, který hodlá využít informací a kontaktů na službě Bazárek, bere na vědomí, že se jedná pouze o dvoustranný úkon mezi ním a prodávajícím či kupujícím a že do tohoto vztahu žádným způsobem nevstupuje provozovatel služby Bazárek. Je věcí uživatelů ověřit si informace o druhé smluvní straně.
 • Uživatel dává provozovateli právo upravit obsah inzerátu či jej smazat v případě, že obsah inzerátu nebude v souladu nebo bude v rozporu s těmito Podmínkami. V případě porušení Podmínek má provozovatel právo uživatele sankcionovat zablokováním IP adresy.
 • Služba Bazárek je určena pro inzerci uživatelů – fyzických osob, kteří tuto činnost nevykonávají v rámci své podnikatelské činnosti. Předpokládá se tak prodej použitých kusových věcí, či věcí nových, které však musí být nabízeny pouze jako kusové zboží.
 • Zakázán je jakýkoliv komerční prodej, nebo prodej, který může svým charakterem vyvolávat pocit, že se o komerční prodej jedná. Zakazuje se tak inzerce outlet oblečení, včetně tzv. customer return, oblečení a věcí na objednávku a podobně. Zjistí-li provozovatel takového prodejce na stránkách Bazárku, jeho inzerce bude zrušena a přístup příslušné IP zablokován.

Prodej většího množství kusů nového, stejného zboží může být hodnocen jako porušení ustanovení těchto Podmínek a proti příslušnému uživateli – inzerentovi mohou být využity uvedené sankce.

Pro komerční inzerci jsou vyhrazena jiná místa na portálu www.zenyprozeny.cz, v případě zájmu kontaktujte, prosím, obchodní úsek - obchod@zenyprozeny.cz.

6) Registrační a kontaktní údaje uživatelů

Provozovatel v systému služby Bazárek nepracuje s osobními údaji uživatelů. Pracuje pouze s kontakty, které uživatel ze své vůle a s plným vědomím vloží do formuláře Registrace. Uživatel bere na vědomí, že všechny údaje, které zadá do formuláře, budou zveřejněny ostatním uživatelům, kteří mohou vystupovat na straně prodávajícího či kupujícího a tudíž přebírá odpovědnost za případné škody a újmy, které by mu zveřejněním těchto údajů mohly vzniknout.

Uživatel výslovně prohlašuje, že údaje, které zadává do formuláře Registrace, jsou pravdivé a že souhlasí s jejich poskytnutím uživatelům, kteří projeví o nabízené věci zájem.

7) Autorská práva

 • Bazárek je určen výhradně k užívání pro osobní potřebu uživatelů. Je zakázáno jakékoliv další šíření či kopírování obsahu internetového systému nebo jeho části, a to jakoukoliv elektronickou, písemnou či ústní formou bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 • Názvy, loga a obchodní značky mohou být vlastnictvím dotčených společností. Je zakázáno pod ochrannými známkami prodávat zboží, které není originální. Uživatel nese veškerou odpovědnost za zneužití ochranných známek.

8) Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto Podmínek kdykoliv v budoucnosti. Práva a povinnosti uživatelů služby se však řídí Podmínkami platnými v době registrace.

Uživatel, který hodlá využívat služby Bazárku se odsouhlasením těchto Podmínek zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto Podmínek a bere na vědomí všechny povinnosti a sankce, které z těchto Podmínek vyplývají.

Přistoupení uživatele k těmto Podmínkám je základní podmínkou pro využívání služby Bazárek. Bez souhlasu s těmito Podmínkami není oprávněn uživatel jakýchkoliv služeb Bazárku na portálu www.zenyprozeny.cz využívat.

Datum poslední změny: 20. 04. 2009